Nabożeństwa

Niedziela: godz. 11.00

Studium Biblijne

Czwartek: godz. 18.00

KECH na facebooku

KECH na facebooku

Odpowiedzi

Ważne odpowiedzi na często zadawane pytania

 

1. Jak przyjąć zbawionym - zbawienie na wyciągnięcie ręki

 

2. Pełna wersja Dziesięciu Przykazań

3 .Pytanie: Czy masz życie wieczne?

4. Pytanie: Co to znaczy uznać Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela?

5. Pytanie: Co znaczy być nowo narodzonym chrześcijaninem?

6. Właśnie uwierzyłem w Jezusa Chrystusa...co teraz?

7. Dla Świadków Jehowy na podstawie przekładu Nowego Świata

 

 

1. Twoje zbawienie jest na wyciągnięcie ręki! - na podstawie Biblii Tysiąclecia

 

Musimy sobie uświadomić, że zbawieni jesteśmy za darmo - z łaski! Aby przyjąć zbawienie należy odwróć się od grzechu i zaufać Bogu.
 

A dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. (Rz 3;24)

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (Ef 2,8–9)

„Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską”. (Rz 11,6).

„A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia” (Gal 2:16)

„Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” (Gal 3:10-11)

Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa i odwrócisz się od grzechu będziesz zbawiony!

„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1J 5;11-13)

Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci.” (Rzymian 8:1-2)

„Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod Prawem, lecz pod łaską.” (Rz 6:14)

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rz 10;9)

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus (1Tym 2,5)


Jesteśmy grzesznikami…, a karą za grzech jest śmierć.

„wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3;23)

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6;23)

Sami nie jesteśmy w stanie odkupić naszych win.

„Nikt bowiem siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu”  (Ps 49;8)

„Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?” (Ew. Mk 8;37)

KTOŚ już zapłacił za nasze winy!
Ofiarę za nasze grzechy złożył sam Jezus Chrystus poprzez swoją męczeńską śmierć.
Ofiara ta była wystarczająca!


Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Boża w nim.” (2Kor 5,21).

"Nie musi codziennie jak inni arcykapłani, składać ofiar ...uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie." Hebr. 7:27

Próbując sami sobie zasłużyć na zbawienie, umniejszamy śmierci Jezusa, twierdząc, że Jego śmierć nie była wystarczająca, aby dać nam zbawienie.

„Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków” (Rz 4;4-6)

„Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo”. (Gal 2,21)


Co zatem z uczynkami?
Uczynki nie są NARZĘDZIEM do zbawienia, ponieważ zbawieni jesteśmy przez Jezusa Chrystusa.
Uczynki są świadectwem prawdziwości naszej wiary!


Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? (Jak 2;19-20)

Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. (Jak 2;26)

Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 2;10)

nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. (Tyt 3;5-8)

Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w [spełnianiu] dobrych czynów, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb - żeby nie byli bez zasług. (Tyt 3;14)

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.(Tyt 2;11-14)


Zawsze owocem prawdziwej wiary są dobre uczynki – jeżeli uwierzymy, otrzymamy Ducha Św. (narodzimy się na nowo).

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (Ew.J 3;3)

Zapamiętaj:

Uczynki są naturalnym owocem otrzymania Ducha Świętego a nie próbą zasłużenia na zbawienie. Człowiek, który narodził się na nowo z Ducha Św. będzie wykonywał dobre uczynki z miłości do Boga i bliźniego  - będzie to jego nowa natura.


Dlatego Jezus powiedział:

„Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Ew.Mat 11,30)
„ i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” (Ew. Jana 8,32)

 

Opracowanie: KECH

 

 

 

2. Pełna wersja Dziesięciu Przykazań

Księgi Powtórzonego Prawa (5 Mojżeszowej) 5, 6-21
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.
Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.
Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego>.

 

3. Pytanie: Czy masz życie wieczne?

Odpowiedź: Biblia mówi o pewnej drodze do życia wiecznego. Pierwszy warunek, by nią pójść, to przyznanie się do tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu: "wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej" (List św. Pawła do Rzymian 3.23). Wszyscy robimy rzeczy, które nie podobają się Bogu, przez co zasługujemy na karę. Skoro wszystkie nasze grzechy są ostatecznie wymierzone przeciwko wiecznemu Bogu, grzesząc zasłużyliśmy na wieczną karę. "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (List św. Pawła do Rzymian 6:23).

Jednak Jezus Chrystus, bezgrzeszny (1 List św. Piotra 2:22), wieczny Syn Boży, stał się człowiekiem (Ewangelia wg św. Jana 1:1,14) i zmarł, by zapłacić karę za nasze grzechy. "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (List św. Pawła do Rzymian 5:8). Jezus Chrystus umarł na krzyżu (Ewangelia wg św. Jana 19:31-42) biorąc na siebie karę, na którą my zasłużyliśmy (2 List św. Pawła do Koryntian5:21). Trzy dni później zmartwychwstał (1 List św. Pawła do Koryntian 15:1-4) i udowodnił swoje zwycięstwo nad śmiercią i grzechem. "Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei" (1 List św. Piotra 1:3).

Przez wiarę musimy odwrócić się od naszego grzechu i zwrócić się do Chystusa by otrzymać zbawienie (Dzieje Apostolskie 3:19). Jeśli uwierzymy Mu, że umarł na krzyżu za nasze grzechy, doznamy przebaczenia, a obietnica o wiecznym życiu w niebie stanie się naszym udziałem. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (Ewangelia wg św. Jana 3:16). "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie" (List św. Pawła do Rzymian 10:9). Wiara w to, że Jezus na krzyżu dokonał wszystkiego, czego nam potrzeba do zbawienia, jest jedyną drogą do życia wiecznego! "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił" (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9).

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, oto prosta modlitwa. Pamiętaj, wypowiedzenie słów tej, ani żadnej innej modlitwy, nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Chrystusa może zbawić Cię od grzechu. Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować mu za troskę o nasze zbawienie. "Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem po to, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie - dar życia wiecznego! Amen!"

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej "Dziś uwierzyłem w Chrystusa."

 

4. Pytanie: Co to znaczy uznać Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela?

Odpowiedź: Czy uznałeś już Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela? Zanim odpowiesz, pozwól, że wytłumaczymy Ci, co to oznacza. Aby właściwie zrozumieć to pojęcie, musisz zapoznać się z osobna z definicjami słów: "Jezus Chrystus", "osobisty" i "Zbawiciel".

Kim jest Jezus Chrystus? Wielu ludzi przyznaje, że Jezus Chrystus był dobrym człowiekiem, świetnym nauczycielem, czy nawet Bożym prorokiem. Jezus faktycznie był dobrym człowiekiem, świetnym nauczycielem i Bożym prorokiem, ale nie tylko. Trudno zdefiniować osobę Jezusa jedynie za pomocą tych określeń. Biblia naucza, że Jezus jest cielesnym wcieleniem Boga, gdyż Bóg stał się człowiekiem (por. Ewangelia wg św. Jana 1:1,14). Bóg przyszedł na ziemię, by nas nauczać, uzdrawiać, korygować, przebaczać nam - i umrzeć za nas! Jezus Chrystus jest Bogiem Stworzycielem i suwerennym Panem. Czy poznałeś tego Chrystusa?

Kim jest Zbawiciel i dlaczego Go potrzebujemy? Biblia mówi nam, że wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy popełniliśmy coś złego (List św. Pawła do Rzymian 3:10-18). Wszyscy zasłużyliśmy na karę za grzech. Karą tą jest Boży gniew i sąd. Jedyną sprawiedliwą karą za grzechy przeciwko nieskończonemu i wiecznemu Bogu jest wieczna męka (List św. Pawła do Rzymian 6:23; Apokalipsa św. Jana 20:11-15). Właśnie dlatego potrzebujemy Zbawiciela!

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i umarł za nas. Śmierć Jezusa jako wcielonego Boga jest wieczną zapłatą za nasze grzechy (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17). Jezus umarł, by stać się ofiarą za nasze grzechy. To dlatego Jezus jest jedynym Zbawicielem, danym nam przez Boga (Ewangelia wg św. Jana 14:6; Dzieje Apostolskie 4:12)! Czy Jezus jest dla Ciebie Zbawicielem, któremu ufasz?

Czy Jezus jest Twoim "osobistym" Zbawicielem? Wielu ludzi uważa, że chrześcijaństwo polega na chodzeniu do kościoła, przyjmowaniu sakramentów, unikaniu pewnych rzeczy prowadzących do grzechu. Nie na tym jednak polega prawdziwe chrześcijaństwo, które jest osobistą relacją z Jezusem Chrystusem. Uznanie Jezusa za swojego osobistego Zbawiciela jest wiarą w Niego, zaufaniem. Nikt nie dostąpi zbawienia przez wiarę innych. Nikt nie dozna też przebaczenia dzięki swoim uczynkom. Jedyną drogą do zbawienia jest osobista wiara w Jezusa, uznanie go za Zbawiciela i zaufanie, że Jego śmierć była karą za nasze grzechy. Jego zmartwychwstanie zaś obietnicą, że dostąpimy życia wiecznego (Ewangelia wg św. Jana 3:16). Czy Jezus jest Twoim osobistym Zbawicielem?

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego osobistego Zbawiciela, oto modlitwa, którą możesz się pomodlić. Pamiętaj, że wypowiedzenie słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Chrystusa wyzwoli Cię od mocy grzechu. Ta modlitwa stanowi sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie nam zbawienia. "Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Wyznaję, że Jezus stał się moim osobistym Zbawicielem! Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie - dar życia wiecznego! Amen!"

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej "Dziś uwierzyłem w Chrystusa."

 

5. Pytanie: Co znaczy być nowo narodzonym chrześcijaninem?

Odpowiedź: Co oznacza być nowo narodzonym chrześcijaninem? Klasyczny werset biblijny, który odpowiada na to pytanie, znajduje się w Ewangelii wg św. Jana 3:1-21. Pan Jezus Chrystus rozmawia z Nikodemem, znaczącym faryzeuszem i członkiem Rady Najwyższej (rządzącej w Izraelu). Nikodem przybył do Jezusa w nocy. Miał on parę pytań do Jezusa.

Kiedy Jezus rozmawiał z Nikodemem, powiedział: " ... Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego". Nikodem spytał Go: " Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się"? Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić..." (Ewangelia wg św. Jana 3:3-7).

Zwrot "narodzić się na nowo" dosłownie oznacza: "odrodzić się w Bogu". Nikodem właśnie tego tak naprawdę potrzebował. Potrzebował przemiany serca, duchowej przemiany. Nowe narodzenie wynika z Bożego dotknięcia, po którym życie wieczne zostaje udzielone osobie, która uwierzyła (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17, List św. Pawła do Tytusa 3:5, 1 List św. Piotra 1:3,1 List św. Jana 2:29, 3:9, 4:7, 5:1-4, 18). Wersety Ewangelii wg św. Jana 1:12,13 zaznaczają, że "nowe narodzenie" oznacza także: "stać się dzieckiem Bożym" poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi.

Pytanie: "Czemu musimy narodzić się na nowo?", jest logiczne. W Liście do Efezjan 2:1 św. Paweł mówi: "I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów...". Apostoł napisał też do Rzymian w rozdziale 3:23: "wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej". Więc każdy potrzebuje narodzić się na nowo, aby jego grzechy zostały przebaczone, oraz by mógł żyć w Bożej obecności.

Jak do tego może dojść? List św. Pawła do Efezjan 2:8-9 mówi: "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił." Kiedy ktoś jest "zbawiony", rodzi się na nowo, zostaje duchowo odnowiony, i staje się dzieckiem Bożym, poprzez prawo nowych narodzin. Zaufanie Jezusowi Chrystusowi, który zapłacił za nasze grzechy, gdy umierał na krzyżu, to duchowe narodzenie na nowo. "Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem..." (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17a).

Jeśli nigdy nie uznałeś Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, usłysz szept Ducha Świętego w Twoim sercu... Musisz się narodzić na nowo. Czy chcesz dziś pomodlić się modlitwą pokutną i stać się nowym stworzeniem w Chrystusie? "Wszystkim tym jednak, którzy Je (Go) przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili" (Ewangelia wg św. Jana 1:12-13).

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela i narodzić się na nowo, oto przykładowa modlitwa. Pamiętaj, że wypowiedzenie słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Jezusa może uratować Cię od mocy grzechu. Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za zapewnienie Ci zbawienia. "Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na mękę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie - dar życia wiecznego! Amen!"

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej "Dziś uwierzyłem w Chrystusa."

 

6. Właśnie uwierzyłem w Jezusa Chrystusa...co teraz?

Gratulacje za twoją decyzję, zawierzenia się Jezusowi Chrystusowi w kwestii zbawienia (Jana 3:16; Rzymian 10:9-10). Chrześcijańskie życie jest jak podróż, ale możesz być zawsze pewny, że Bóg cię kocha i jest z tobą na każdym kroku twojej podróży (Mateusza 28:20). Może zastanawiasz się: "Co teraz? Jak mam zacząć moją podróż z Bogiem?" Oto pięć wskazówek, które pozwolą Ci zastosować się do porad biblijnych. Jeśli masz pytania dotyczące Twojej drogi z Bogiem, proszę, odwiedź stronę internetową - http://www.gotquestions.org/Polski

1. Upewnij się, że rozumiesz zbawienie.

1 Jana 5:13 mówi nam: "O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne". Bóg chce, byśmy rozumieli zbawienie. On chce, byśmy mieli pewność zbawienia. W związku z tym rozważmy pokrótce najważniejsze punkty dotyczące zbawienia:

(a) Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy zrobiliśmy rzeczy, które nie podobają się Bogu (List do Rzymian 3:23).

(b) Z powodu naszego grzechu, zasługujemy na karę wiecznego oddzielenia od Boga (List do Rzymian 6:23).

(c) Jezus umarł na krzyżu by zapłacić karę za nasze grzechy (List do Rzymian 5:8; 2 List do Koryntian 5:21). Jezus umarł na naszym miejscu, biorąc na siebie karę która należała się nam. Jego zmartwychwstanie dowiodło, że śmierć Jezusa była wystarczająca na zapłacenie za nasze grzechy.

(d) Bóg daje przebaczenie i zbawienie tym wszystkim, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa - zaufają, że Jego śmierć jest zapłatą za nasze grzechy (Jana 3:16; List do Rzymian 5:1; 8:1).

Takie jest przesłanie zbawienia! Jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i przyjąłeś Go jako swojego Zbawiciela, jesteś zbawiony! Wszystkie twoje grzechy zostały Ci przebaczone i Bóg obiecuje Ci, że nigdy Cię nie opuści ani nie porzuci (List do Rzymian 8:38-39; Mateusza 28:20). Pamiętaj, twoje zbawienie jest pewne w Jezusie Chrystusie (Jana 10:28-29). Jeśli wierzysz, że jedynie Jezus jest twoim Zbawicielem, możesz mieć pewność, że spędzisz wieczność z Bogiem w niebie!

2. Znajdź dobry kościół, który naucza biblijnie.

Nie traktuj kościoła tylko jak budynek. Ludzie są Kościołem. To bardzo ważne, by wierzący w Jezusa Chrystusa mieli społeczność i z innymi wierzącymi. To jedno z nadrzędnych zadań Kościoła. Teraz, kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, zachęcamy cię bardzo, byś znalazł nauczający biblijnie kościół i porozmawiał z jego pastorem. Powiedz mu, o twojej nowej wierze w Jezusa Chrystusa.

Drugim celem Kościoła jest nauczanie Biblii. W ten sposób możesz dowiedzieć się, jak stosować Boże zasady w swoim życiu. Rozumienie Biblii jest kluczem do zwycięskiego i pełnego mocy chrześcijańskiego życia. 2 do Tymoteusza 3:16-17 wyjaśnia: "Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu".

Trzecim powodem istnienia kościoła jest uwielbienie. Uwielbienie to dziękczynienie, jakie składamy Bogu za wszystko, co dla nas zrobił! Bóg nas zbawił. Kocha nas. Zaspakaja nasze potrzeby. Bóg prowadzi nas i kieruje. Czemu mielibyśmy Mu nie dziękować? Bóg jest święty, sprawiedliwy, kochający, pełen miłosierdzia i łaski. W Apokalipsie św. Jana 4:11 jest napisane "Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone."

3. Znajdź każdego dnia czas, by skupić się na Bogu.

To bardzo ważne dla nas samych, byśmy każdego dnia skupiali się na Bogu. Niektórzy ludzie nazywają to "cichym czasem". Inni nazywają to "czasem poświęconym", ponieważ czas ten poświęcamy Bogu. Niektórzy poświęcają Bogu czas rano, inni wolą to robić wieczorem. Nieważne jak nazwiesz ten czas, ani kiedy będzie się on odbywał. To, co się liczy, to czy regularnie spędzasz czas z Bogiem. Z czego składa się twój czas z Bogiem?

(a) Modlitwa. Modlitwa to po prostu mówienie do Boga. Mów Bogu o twoich troskach i problemach. Proś Boga, by dawał ci mądrość i by cię prowadził. Proś Boga, by zaspakajał Twoje potrzeby. Mów Bogu o tym, jak Go kochasz i o tym, że doceniasz wszystko, co robi w twoim życiu. O to właśnie chodzi w modlitwie.

(b) Czytanie Biblii. Mimo że o Biblii możemy uczyć się w kościele, na Szkółce Niedzielnej, i/lub na studium biblijnym - potrzebujesz samemu czytać Biblię. Biblia zawiera wszystko, co powinieneś wiedzieć, by doświadczać zwycięskiego chrześcijańskiego życia. Zawiera Boże rady, jak podejmować mądre decyzje, poznawać Bożą wolę, służyć innym, i wzrastać duchowo. Biblia stanowi objawione nam Boże Słowo. Biblia jest głównie Bożą instrukcją o tym, jak przeżyć życie, by podobać się Bogu i odczuwać z tego satysfakcję.

4. Rozwijaj relacje z ludźmi, którzy mogą pomóc ci wzrastać duchowo.

1 List do Koryntian 15:33 stwierdza: "Nie łudźcie się! Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje". Biblia w wielu miejscach ostrzega nas przed wpływem "złych" ludzi. Spędzanie czasu z ludźmi, którzy angażują się w grzeszne zajęcia spowoduje, że będziemy kuszeni przez te zajęcia. Charakter osób wokół nas będzie "przechodził" na nas. Dlatego tak ważne jest, by otaczać się ludźmi, którzy kochają Pana i są Mu oddani.

Postaraj się znaleźć jednego lub dwóch przyjaciół, może z twojego kościoła, którzy pomogą ci i będą dla Ciebie zachęceniem (List to Hebrajczyków 3:13; 10:24). Poproś przyjaciół, by zachęcali Cię do spędzania cichego czasu z Bogiem, do poczucia odpowiedzialności za twoje zajęcia i za twoje życie z Bogiem. Spytaj, czy możesz zrobić to samo dla nich. To nie oznacza, że masz zrezygnować ze wszystkich przyjaciół, którzy nie uznali Jezusa za swojego Zbawiciela. Dalej bądź ich przyjacielem, kochaj ich. Ale wyjaśnij im też, że Jezus zmienił twoje życie i że nie możesz już robić wszystkich tych rzeczy, które robiłeś wcześniej. Proś Boga, by dawał Ci okazję do mówienia o Jezusie twoim przyjaciołom.

 

5. Daj się ochrzcić.

 

Wielu ludzi nie rozumie właściwie pojęcia chrztu. Słowo "ochrzcić" oznacza: zanurzyć w wodzie. Chrzest to biblijne publiczne wyznanie swojej nowej wiary w Jezusa Chrystusa i zobowiązanie się do pójścia za Nim. Zanurzenie w wodzie symbolizuje bycie pogrzebanym z Chrystusem. Wyjście z wody obrazuje zmartwychwstanie Chrystusa. Bycie ochrzczonym jest identyfikowaniem siebie z śmiercią, pogrzebaniem i zmartwychwstaniem Chrystusa (List do Rzymian 6:3-4).

Chrzest nie jest czymś, co zbawia cię. Chrzest nie oczyszcza z grzechów. Chrzest jest po prostu krokiem posłuszeństwa, publicznym wyznaniem twojej wiary w to, że jedynie Chrystus daje zbawienie. Chrzest jest ważny, ponieważ jest aktem posłuszeństwa - publicznym wyznaniem wiary w Chrystusa i twojego oddania się Mu. Jeśli jesteś gotowy do tego, by dać się ochrzcić, powinieneś porozmawiać ze swoim pastorem.

źródło: http://www.gotquestions.org/Polski/index.html

 

7. Dla Świadków Jehowy - na podstawie przekładu Nowego Świata

 

1. Zbawienie z wiary – uczynki są tylko świadectwem prawdziwości wiary (nowonarodzenia).

Właśnie za sprawą tej życzliwości niezasłużonej zostaliście wybawieni przez wiarę; i nie stało się to dzięki wam - jest to dar Boży. Bynajmniej nie dzięki uczynkom, żeby nikt nie miał podstaw do chełpienia się. (Ef 2;8-9)

Nie odtrącam niezasłużonej życzliwości Bożej; bo jeśli prawość osiąga się dzięki prawu, to Chrystus właściwie umarł na darmo (Gal 2;21)

Wszyscy bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem, bo Jest napisane: "Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkich rzeczach zapisanych w zwoju Prawa, aby je czynić". Ponadto jest oczywiste, iż nikt nie zostaje u Boga uznany za prawego na podstawie prawa, gdyż "prawy będzie żył dzięki wierze" (Gal 3;10-11)


2. Jezus Chrystus był przed stworzeniem a więc nie został stworzony.

Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. Ten był na Początku u Boga. Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć. (Ew.J 1;1-14)


3. Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele

„Zobaczcie moje ręce i moje stopy, że to jestem ja; dotknijcie mnie i zobaczcie, gdyż duch nie ma ciała ani kości, jak to widzicie, iż ja mam"…"Czy macie tu coś do Jedzenia?" (Ew.Luk 24;39-41)

Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją wzniosę"… Ale on mówił o świątyni swego ciała. Kiedy jednak został wskrzeszony z martwych jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mawiał (Ew.J.2;19-22)4. Jezus Chrystus nie był aniołem

Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: "Ty jesteś moim synem; Ja dzisiaj zostałem twoim ojcem"? I znowu: "Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem"? (Heb 1;5)

Natomiast w odniesieniu do Syna: "Bóg jest twoim tronem na wieki wieków, a berło twego królestwa jest berłem Prostolinijności…Oraz: "Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa. (Heb 8;10)

Gdyż nie aniołom podporządkował przyszłą zamieszkaną ziemię, o której mówimy.(Heb 2;5)

I wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem… A oni go zwyciężyli dzięki krwi Baranka…(Ap 12,3-11)

Jezus nie jest Michałem ponieważ Michał i aniołowie zwyciężyli przez krew Baranka (Jezusa)


5. Komu mamy oddawać chwałę i cześć?

"…Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i szacunek, i chwała, i potęga na wieki wieków''. A cztery żywe stworzenia mówiły: "Amen!", starsi zaś upadli i oddali cześć.(Ap. 5;13-14)


6. Duch Św jest osobą a nie mocą – moc nie mówi, nie podejmuje sama decyzji idt.?

Gdy oni publicznie usługiwali Jehowie i pościli, duch święty rzekł: "Oddzielcie dla mnie spośród wszystkich Barnabasa i Saula do dzieła, do którego ich powołałem" (Dz.A. 13;3)

ale wszystkich tych działań dokonuje jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. (1Kor 12;11)7. Jezus Chrystus jest Bogiem - biblia mówi, że jest JEDEN Bóg

Na początku był Słowo… Słowo był bogiem… A Słowo stał się ciałem. (Ew.J 1;1-14)

gdyż właśnie w nim mieszka Cieleśnie cała pełnia boskości (Kol2;9)

Odpowiadając, Tomasz rzekł do niego: "Mój Pan i mój Bóg!" (Ew.J 20;28)

jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie. (Ew.J 1;18)

Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju. (Iz. 9;6)

który Chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu. Przeciwnie, ogołocił samego siebie i przybrał Postać niewolnika, i stał się podobnym do ludzi.(Filpian 2;6-7)

Jednakże wy nie jesteście w zgodzie z ciałem, lecz z duchem, jeśli duch Boży istotnie w was mieszka. Ale jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to do niego nie należy(Rz 8;9)

--------- O Jezusie

 "Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, żeby oczami nie widzieli i sercem nie pojęli, i nie zawrócili i żebym ich nie uzdrowił". izajasz to rzekł, ponieważ ujrzał jego chwałę i o nim mówił. Mimo to nawet wielu władców wprawdzie uwierzyło w niego, ale ze względu na faryzeuszy nie wyznawali go, żeby ich nie wykluczono z synagogi; (J12;40-42)

[…kogo chwałę widział Izajasz?...]

W roku śmierci króla Uzzjasza ujrzałem Jehowę, siedzącego na tronie wyniosłym i wywyższonym, a poły jego szat wypełniały świątynię. Nad nim stali serafowie. Każdy z nich miał sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swe oblicze i dwoma zakrywał swe stopy, a na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego, mówiąc: "Święty, święty, święty jest Jehowa Zastępów. Cała ziemia pełna jest jego chwały"(Iz 6;1-3)
--------


8. Tłumaczenie Nowego Świata:

 - pol. Pan – gr. Kyrios (gr Κυριος, hebr. Adonai) - 200 razy w Nowym Świecie przetłumaczono na Jehowa
 - pol. Duch – gr. pneuma (gr. πνεύμα) – przetłumaczono raz, jako Duch a raz, jako Moc

 

Opracowanie: KECH

Published on  10.04.2017